پیشنهاد استارت اعتراضات

و مواردی بیشتر...

مکان‌های نظامی و انتظامی

و مواردی بیشتر...

محل درگیری شهروندان و نیروی‌های امنیتی

و مواردی بیشتر...

تیراندازی با تفنگ ساچمه‌ای

و مواردی بیشتر...

حضور هلیکوپتر

و مواردی بیشتر...

پارازیت روی ماهواره

و مواردی بیشتر...

درگیری منجربه کشته شدن شهروندان

و مواردی بیشتر...