آمار کل سامانه
تعداد نقاط ثبت شده: 48,950
تعداد نقاط تایید شده: 22,214
اتاق عملیات
امتیاز با موفقیت ثبت شد.
تا ساعت آینده امکان درج امتیاز به این موقعیت وجود ندارد.
شما از تعداد دفعات مجاز ثبت امتیاز فراتر رفته‌اید.